Nároky

Pozemkové úpravy » Nároky

Vlastníkům jsou rozeslány soupisy nároků (přehled vlastnictví v příslušném území). Cílem při jejich následném projednání je především shromáždit veškeré požadavky a připomínky vlastníků.

Jedním z nejdůležitějších jednání z pohledu zpracovatele je tzv. projednání nároků. Tomu předchází rozeslání „nárokových listů“ všem dotčeným vlastníkům s výpisem všech pozemků v katastrálním území s rozčleněním na pozemky zahrnuté do pozemkové úpravy a pozemky vyloučené. V tomto nárokovém listu lze vyčíst i detailní informace o zahrnutých pozemcích, především výměru, cenu a vzdálenost. Při tomto osobním jednání jsou jednotlivým vlastníkům zobrazeny jejich stávající pozemky v katastrální mapě a jsou informováni, co lze v rámci pozemkových úprav s jejich pozemky konat (scelení, rozdělení, přesun ad.). Hlavním cílem je získat maximum informací od vlastníků, jejich názory a požadavky. Ty pak slouží jako nejvýznamnější podklad pro zpracování návrhu pozemkové úpravy, požadavky se snažíme v maximální míře zapracovat. Veškeré informace jsou sepsány s vlastníkem do připraveného dotazníku, který je rozesílán zpravidla s pozvánkou na projednání nároků.

Jednotlivé pozemky jsou pro účely pozemkové úpravy oceněny základní cenou odvozenou dle bonity půdy. Trvalé porosty jsou oceněny pouze průměrnými cenami pro vybrané lokality. Vzdáleností uvedenou v nárokovém listě se rozumí průměrná délka jednotlivých pozemků od předem určeného bodu (většinou kostela v příslušné obci). Ocenění slouží pouze pro účely pozemkové úpravy!

V případě zjištěného rozdílu mezi výměrou obvodu pozemkových úprav vypočtenou ze souřadnic a výměrou podle katastru nemovitostí se nároky vlastníků úměrně upravují, aby byl rozdíl upraven. Pro tyto účely je spočten „koeficient“, kterým jsou kráceny souhrnná výměra a cena.

Pasivita vlastníka neznamená, že jeho pozemky zůstanou automaticky na místě! Pokud hodláte pozemky prodat, učiňte tak nyní nebo po ukončení KPÚ! Prodej pozemků v závěrečné fázi zpracování návrhu KPÚ zásadním způsobem komplikuje naši práci.

Související dokumenty: