Bodová pole

Katastr nemovitostí  »  Bodová pole

Bodová pole tvoří geodetické základy pro podrobná měření. Již 20 let je pomáháme budovat pro různé účely – revize a doplnění bodových polí pro ČÚZK, při obnově katastrálního operátu novým mapováním nebo pro geodetické práce při pozemkových úpravách.

Základem veškerých geodetických prací je vždy vytvoření bodového pole. Během této etapy je navržena síť bodů, která vhodně pokrývá zájmové území tak, aby mohla být efektivně využita k podrobnému měření. Následně jsou tyto body v terénu stabilizovány a zaměřeny. Poslední etapou je výpočet a určení souřadnic nových bodů.

Pro vytváření bodových polí pro potřebu katastru nemovitostí se řídíme Vyhláškou č. 26/2007 a Návodem pro obnovu katastrálního operátu a převod v platném znění. V minulosti jsme tvořili zejména podrobné polohové bodové pole (PPBP) na základě požadavku Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Většinou se jednalo o doplnění bodového pole v zastavěných částech území. V současnosti se jedná spíše o revize a doplnění stávajícího PPBP v extravilánech katastrálních území při tvorbě digitální katastrální mapy (DKM) po pozemkových úpravách.

Zvláštní kapitolou bodových polí je vytváření přesných vytyčovacích sítí v inženýrské výstavbě (např. dálnice a rychlostní komunikace), kde je kladen vysoký požadavek na vnitřní přesnost.

Body bodových polí mohou být stabilizovány různým způsobem od hřebových značek až po kamenné hranoly. Pro zaměření bodových polí využíváme kombinací metod měření s využitím GNSS, vteřinových totálních stanic a technicky přesné a velmi přesné nivelace.