Účelové katastrální mapy – ÚKM

Katastr nemovitostí  »  Účelové katastrální mapy – ÚKM

Účelová katastrální mapa (ÚKM) jako jedna z vrstev „Digitální mapy veřejné správy“ zajišťuje digitální podobu katastrální mapy v místech, kde katastrální úřad vede katastrální mapu v analogové (papírové) podobě.

ÚKM je bezešvá katastrální mapa členěná po katastrálních územích, má jednotnou strukturu, která vychází ze struktury pro DKM a souřadnicový systém JTSK.

ÚKM je ve formátu DGN či SHP, kresba je topologicky čistá, v každé parcele je právě jedno parcelní číslo a pro každé katastrální území je vytvořen seznam nesouladů, které následně řeší jednotlivé katastrální pracoviště. Obsahem ÚKM jsou hranice katastrálních území, hranice parcel, vnitřní kresba a parcelní čísla. Přesnost ÚKM je závislá na měřítku vstupní katastrální mapy.

V současné době je ÚKM vytvořena pro celý Jihomoravský, Zlínský, Olomoucký kraj a část Plzeňského kraje. Ve všech těchto krajích je pravidelně aktualizována a to buď v ročním či půlročním intervalu.

Na ukázkách ÚKM, hlavně v kombinaci s ortofotomapou, je vidět široká škála využití. Využití je pro územní plánování, projekční činnost, řešení vlastnických vztahů, vyhledání „černých“ staveb, znázornění území dle vlastnictví, dle druhu pozemku a mnohé další.