Geometrické plány, vytyčení hranic

Katastr nemovitostí  » Geometrické plány, vytyčení hranic

Potřebujete geometrický plán? Chcete stavět plot, potřebujete vytyčit hranici pozemků? Naši odborníci jsou tu pro vás. Rádi Vám poradí jak postupovat v jednotlivých situacích.

Geometrický plán
Pro každou grafickou změnu v katastru nemovitostí je nutno doložit listinu a nedílnou součástí této listiny je geometrický plán. Rádi Vám vyhotovíme geometrické plány pro:

  • rozdělení pozemku
  • změnu hranice pozemku
  • vyznačení budovy nebo změnu jejího vnějšího obvodu
  • vyznačení věcného břemene
  • doplnění pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci

Postup a přílohy k podání návrhu na vklad
Formuláře pro podání návrhu na vklad

Vytyčení hranic
Pokud se chystáte provádět stavební činnosti, které jsou vázány na hranici parcely (plot, stavba u hranice), nebo jen chcete znát hranice svých pozemků, je vždy vhodné si nechat hranici předem vytyčit. Předejdete tak možným sousedským sporům v budoucnosti.

Vytyčení hranic probíhá ve více krocích:

  • Zaměření identických bodů mezi skutečností a katastrální mapou.
  • Transformace katastrální mapy na zaměřenou skutečnost.
  • Doručení pozvánky k vytyčení všem dotčeným (sousedním) vlastníkům.
  • Vytyčení hranic za účasti vlastníků.
  • Zaslání dokumentace o vytyčení hranice všem dotčeným vlastníkům a předání dokumentace na katastrální pracoviště.

Zpřesnění hranic
Při vytyčení hranic může současně dojít i k zpřesnění hranic. Pokud všichni dotčení vlastníci souhlasí s vytyčeným bodem, tak při podpisu SOUHLASNÉHO PROHLÁŠENÍ a vyhotovení GEOMETRICKÉHO PLÁNU VLASTNÍKY UPŘESNĚNÉ HRANICE dojde ke zpřesnění bodu. Bod je pak určen s nejvyšší možnou přesností mxy=0,14m. Nejvíce informací o zpřesnění vytyčené hranice je možné získat z informačního letáku.

Zpřesnění hranic
Informace z katastru nemovitostí lze jednoduše získat na stránkách ČÚZK: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/.