Digitální katastrální mapa

Pozemkové úpravy » Digitální katastrální mapa

Výsledkem pozemkové úpravy je digitální katastrální mapa, která je po vydání všech potřebných rozhodnutí zapsána do katastru nemovitostí.

V případě, že dojde ke schválení návrhu pozemkové úpravy (nabude právní moci rozhodnutí o schválení návrhu pozemkové úpravy), je zpracován elaborát digitální katastrální mapy. Digitální část tohoto elaborátu je prakticky výsledný projekt nového uspořádání doplněný o názvosloví a další prvky polohopisu, kterými jsou např. osa kolejí, mosty, osy koryta menších toků, propustky, tunely, kříže, boží muka, vnější obvody budov ad. Dále je doplněn rozsah věcných břemen vztahující se k části pozemku. Digitální část je předána příslušnému katastrálnímu úřadu ke kontrole ve výměnném formátu.

Papírová část elaborátu obsahuje především tabulky, zjednodušující kontrolu a zápis ze strany katastrálních úřadů. Náležitostmi musí odpovídat § 66 katastrální vyhlášky č. 26/2007 Sb.