Závěrečné jednání

Pozemkové úpravy » Závěrečné jednání

Po vystavení návrhu pozemkové úpravy je svoláno závěrečné jednání, kde jsou zhodnoceny výsledky pozemkových úprav a popsán zbylý průběh pozemkové úpravy.

Následně po závěrečném rozhodnutí dojde k vydání rozhodnutí „o schválení návrhu pozemkové úpravy“ (tzv. I. rozhodnutí).

Vlastníci jsou upozorněni, že pokud dojde k případnému odvolání k I. rozhodnutí ze strany některého z vlastníků, je celý spis předán odvolacímu orgánu k posouzení, což má za následek zdržení závěrečné fáze pozemkové úpravy.

V případě, že k odvolání nedojde, nebo, že odvolací orgán rozhodnutí potvrdí dojde k vydání „rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv“ (tzv. II. rozhodnutí). Toto rozhodnutí má charakter nabývacího titulu k novým pozemkům – v okamžiku vydání dochází k zápisu do katastru nemovitostí. Od okamžiku II. rozhodnutí zaniká vlastnické právo k původním parcelám a vzniká právo vlastnické k parcelám novým – dle schváleného návrhu.

Dle zákona č. 139/2002 Sb. vydáním „rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv“ zanikají nájemní vztahy k pozemkům a to vždy k 1.10. následujícím po vydání rozhodnutí (nechává se tedy doběhnout hospodářský rok se starými nájemními smlouvami).

Výstupem z pozemkové úpravy jsou pouze parcely katastru nemovitostí (zanikají parcely zjednodušené evidence). U těchto parcel je daňová povinnost na vlastníkovi. Po zápisu pozemkové úpravy do katastru nemovitostí je vždy nutné do konce ledna následujícího roku podat daňové přiznání k dani z nemovitosti. V případě, že původní pozemek byl veden ve zjednodušené evidenci, byla placena daň z nemovitosti uživatelem. Ze zkušeností víme, že jelikož daňová povinnosti přechází na vlastníka, bývá uživateli navyšováno nájemné o daň z nemovitosti.

Všem vlastníkům je rovněž dána možnost nechat si vytyčit svůj nově umístěný pozemek – po zápisu pozemkové úpravy do katastru nemovitostí. Toto vytýčení je hrazeno pozemkovým úřadem, ale pouze jednou! Případné opětovné vytýčení je již hrazeno vlastníkem. Týká se ale veškerých pozemků v pozemkové úpravě. Práva na vytýčení zdarma mohou vlastníci využít kdykoli (tedy i několik let po dokončení pozemkové úpravy). Žádosti je nutno směřovat příslušnému pozemkovému úřadu.

Související dokumenty: