Návrh nového uspořádání

Pozemkové úpravy » Návrh nového uspořádání

Výsledný návrh nového uspořádání je rozeslán všem vlastníkům a následně je (jednotlivě s každým vlastníkem zvlášť) projednán.

Zpracovaný návrh nového uspořádání je pak rozeslán všem vlastníkům a v několika kolech je (opět jednotlivě s každým vlastníkem zvlášť) projednáván – tzv. projednání návrhu. Případné nové požadavky vlastníků v rámci této etapy způsobují opětovné přepracovávání návrhu (z tohoto důvodu vždy na úvod pozemkové úpravy žádáme vlastníky, aby v maximální míře využili předchozí projednání nároků a při něm svoje požadavky projektantům sdělili).

Výsledné uspořádání musí respektovat zejména dodržení kritérií u pozemků jednoho vlastníka. Souhrnná výměra se nesmí lišit oproti původnímu stavu o více jako 10%, cena o 4% a vzdálenost o 20%. Překročení těchto kritérií je možné pouze se souhlasem příslušného vlastníka. V případě překročení ceny ve prospěch vlastníka je vyčíslen doplatek ceny nad zákonná kriteria, který musí vlastník následně doplatit pozemkovému úřadu (samozřejmě pouze pokud s takovým řešením souhlasí).

Velkou komplikací může být i velký „pohyb vlastnictví“ v zájmovém území, kdy především zemědělské subjekty hromadně nakupují pozemky a požadují jejich scelení. V prvotní fázi pozemkové úpravy nebývá problém požadavky zapracovat, těžké je to však již po dokončení ještě neodsouhlaseného návrhu nového uspořádání pozemků. Z těchto důvodů se snažíme intenzivně vlastníky informovat, ať pozemky převádí buď v prvotní fázi pozemkové úpravy, nebo až po jejím skončení.

Výsledný návrh odsouhlasený minimálně vlastníky 60% celkové výměry pozemkové úpravy (snahou je však vždy získat souhlas 100%) je vystaven a následně po vydání všech potřebných rozhodnutí zapsán do katastru nemovitostí.