Plán společných zařízení

Pozemkové úpravy » Plán společných zařízení

Obsahuje zejména cestní síť, protierozní a vodohospodářské opatření a opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí. Je posuzován sborem zástupců vlastníků a schvalován zastupitelstvem obce.

Před návrhem nového uspořádání nových pozemků se zpracovává plán společných zařízení (dále jen PSZ), což je soubor:
opatření ke zpřístupnění pozemků – návrh polních a lesních cest, propustky, brody aj.
opatření k ochraně půdního fondu – návrh protierozních opatření jako jsou meze, příkopy, průlehy, ochranné zatravnění, ochranné zalesnění aj.
vodohospodářských opatření k neškodnému odvedení povrchových vod a ochraně území před záplavami jako jsou nádrže, rybníky, úpravy toků, odvodnění, ochranné hráze, suché poldry aj.
opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí zvyšující ekologickou stabilitu území (prvky územního systému ekologické stability (ÚSES) – biocentra, biokoridory, interakční prvky), zajišťující propustnost krajiny a navrácení zeleně do krajiny např. ve formě liniových prvků podél vodotečí a polních cest apod. (zákon 139/2002 Sb.).

Cílem výše vyjmenovaných opatření je:

  • řešení zemědělského dopravního systému tj. zpřístupnění pozemkových tratí i jednotlivých pozemků, zvýšení prostupnosti krajiny a zajištění návaznosti na sousední k. ú.
  • zpomalení nebo potlačení degradačního procesu na zemědělské půdě, především minimalizace škod způsobovaných vodní a větrnou erozí, ochrana a zúrodnění půdního fondu, požadované snížení smyvu půdy, snížení maximálních průtoků a nezbytná ochrana vodních zdrojů, koryt vodních toků, vodních nádrží a zastavěných částí obce
  • zlepšení vodního režimu včetně kvality povrchových a podzemních vod, řešení vodohospodářských poměrů vč. protipovodňové ochrany a ochrany vodních zdrojů
  • zajištění ekologické rovnováhy přírodního prostředí tj. řešení ÚSES na úrovni plánu, řešení tvorby a ochrany krajinného rázu, podpory biodiverzity krajiny, udržení estetických hodnot, obnovy tradičních a kulturních hodnot území

Návrh PSZ spočívá ve vymezení záboru na jednotlivé prvky, které budou přecházet do vlastnictví obce. Pro pokrytí plošných nároků na jednotlivé prvky PSZ se použije přednostně státní a obecní půda.

Zpracovatel provádí návrh PSZ na základě terénních pochůzek a průzkumů, prováděných výpočtů a na základě konzultací se sborem zástupců vlastníků pozemků.

Výsledný plán společných zařízení posoudí sbor a schválí jej zastupitelstvo obce na veřejném zasedání. PSZ je rovněž předložen dotčeným orgánům státní správy, které se k němu do 30 dnů písemně vyjádří.