Zjišťování průběhu hranic na obvodu pozemkových úprav

Pozemkové úpravy » Zjišťování průběhu hranic na obvodu pozemkových úprav

K němu jsou zváni ti vlastníci, kteří se dotýkají obvodu pozemkové úpravy – buď je obvod veden po jejich vlastnických hranicích, nebo je obvodem rozdělen jejich pozemek na části zahrnuté a vyloučené z KPÚ.

Pro účely pozemkových úprav je nezbytné stanovit hranici (obvod) pozemkových úprav a tím jednoznačně vymezit pozemky, které do pozemkové úpravy vstoupí (orná půda, louky, …) a pozemky, které předmětem úpravy nebudou (zastavěná část obce, lesy, …). Aby bylo možné pozemky v prostoru pozemkové úpravy směňovat a po pozemkové úpravě tyto pozemky vystoupily v podobě digitální katastrální mapy s nespornými hranicemi, je nutno dopředu zpřesnit hranice pozemků na obvodu pozemkové úpravy.

Zpřesnění hranice se provádí terénní pochůzkou v rámci „zjišťování hranic“ za účasti vlastníků dotčených pozemků a komise. Členy komise jmenuje příslušný pozemkový úřad. Většinou jde o zástupce pozemkového úřadu, katastrálního úřadu, obecního úřadu, zpracovatelské firmy, případně dalších orgánů státní správy. Předsedou komise je vždy úředně oprávněný zeměměřický inženýr v oboru katastru nemovitostí. Komise dbá na řádný průběh zjišťování hranic.

Vlastníci jednotlivých pozemků jsou vyzváni k označení hranice svých pozemků, a to vždy na základě vzájemné shody sousedů. V případě, že vlastníci nejsou schopni v terénu hranice svých pozemků označit, nebo pokud se vlastník nedostaví, pak, na základě dostupných podkladů, o průběhu hranice rozhodne komise. Označené hranice jsou následně stabilizovány (označeny kolíkem, mezníkem, …). Zároveň vzniká náčrt o zjišťování hranic, do kterého je průběh hranice, její označení a stabilizace jednoznačně zakreslován. Vlastník je následně vyzván k vyjádření souhlasu se zjištěným průběhem hranice formou podpisu v soupisu nemovitostí, který je přílohou náčrtu o zjišťování hranic.

Takto zjištěné hranice jsou následně předmětem zaměření v požadované přesnosti pro práci v katastru nemovitostí a vstoupí do katastrálního operátu jako zpřesněná, jednoznačná a neměnná hranice parcely, která zároveň tvoří obvod pozemkové úpravy.

Zjišťování hranic pro projekční účely
V zájmových územích jsou našimi geodety vyšetřeny pro projekční účely i pozemky, u nichž se předpokládá důsledné dodržení původní polohy. Jedná se především o pozemky pod liniovými stavbami (silnice, železnice, vodní toky), lokality „drobné držby“ (větší množství pozemků, které jsou obhospodařovány soukromými osobami) a lesních pozemků, u kterých se můžeme obvykle setkat i s původním označením hranic.

Související dokumenty: