Úvodní jednání

Pozemkové úpravy » Úvodní jednání

Prvním kontaktem s vlastníky by mělo být tzv. úvodní jednání, na které jsou zváni vlastníci v předpokládaném obvodu pozemkové úpravy. Na něm jsou seznámeni především s účelem, formou, obvodem pozemkové úpravy a harmonogramem prací.

Na úvodním jednání si vlastníci pozemků v obvodu pozemkové úpravy volí sbor zástupců. Kromě volených členů jsou ve sboru i členové nevolení, jako pracovník pozemkového úřadu (ředitel pozemkového úřadu nebo jím pověřená osoba), zástupce obce a dále vlastníci, jejichž výměra pozemků přesahuje 10 % výměry pozemků, na kterých budou prováděny pozemkové úpravy. Počet členů sboru, který musí být lichý, stanoví pozemkový úřad v rozsahu 5 až 15 členů podle celkového počtu vlastníků a podle rozsahu řešeného území.

Pro přehlednost a lepší pochopení ze strany vlastníků je vystoupení našich projektantů doplněno o projekci počítačové prezentace, obsahující zejména spoustu obrazových materiálů.

Funkce sboru zástupců:

  • Plní úlohu poradního orgánu při návrhu plánu společných zařízení.
  • Upozorňuje na problémy, které je nutno v rámci obvodu PÚ řešit – problémy s nepřístupnosti pozemků, nedostatek zpevněných cest, eroze v území, zanášení vodních toků splaveninami, řešení povodňové problematiky, výstavba nádrží nebo poldrů, výsadba větrolamů či jiné zeleně apod.
  • Vyjadřuje se a posuzuje plán společných zařízení.
  • Určuje priority výstavby jednotlivých prvků plánu společných zařízení.
  • Schvaluje odpuštění doplatků, při překročení cenové přiměřenosti.