Zaměření zájmového území

Pozemkové úpravy » Zaměření zájmového území

Dochází k detailnímu zaměření zájmového území, které slouží jako podklad pro všechny následné etapy.

Při zaměření zájmového území jsou využívány nejmodernější přístroje a technologie, včetně GNSS (GPS). Předmětem zaměření jsou nejen předměty, které jsou obsahem souboru geodetických informací katastru nemovitostí (budovy, hraniční znaky, osa kolejí, apod.), ale i další prvky polohopisu a výškopisu (polní cesty, ploty, sloupy, znaky inženýrských sítí, řádky vinic a sadů, terénní hrany aj.). Pro návrh společných zařízení je pak detailněji doměřován výškopis u vybraných nově navržených prvků společných zařízení (cesty, poldry, nádrže ad.).

Výsledná tematická mapa slouží jako významný podklad pro zpracování pozemkové úpravy.