Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu

Pozemkové úpravy » Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu

Na počátku prací jsou shromažďovány veškeré dostupné podklady, které jsou následně vyhodnoceny. Součástí etapy je i podrobný terénní průzkum.

K podkladům patří především mapy a další údaje katastru nemovitostí, územně plánovací podklady a dokumentace či dostupné projektové dokumentace v zájmovém území.

Důležitou částí z pohledu zpracovatele je terénní průzkum. Toho se účastní odpovědní projektanti pozemkové úpravy, projektanti návrhu společných zařízení i geodeti. V terénu pořízená bohatá dokumentace pak slouží při následných etapách pozemkové úpravy. Důraz je dbán především na

  • stav cestní sítě
  • vodohospodářské prvky
  • krajinný ráz
  • projevy vodní a větrné eroze

Významným podkladem jsou také fotografie pořízené občany při větších deštích či lokálních záplavách, které zpravidla shromažďují zástupci místních samospráv zejména pro dokumentaci škod.