LUCAS

LUCAS
Šetření využívání území a krajinného pokryvu v EU

Sledování výzev v socio-environmentální oblasti, mezi něž patří zábory půdy, degradace půdy a dopad zemědělství na životní prostředí.

 

Šetření LUCAS:

 •  Terénní sběr údajů
 • Využívání území / krajinný pokryv
 • Informace týkající se životního prostředí
 • V celé EU
 • Metodika standardního šetření:
  • Dvoufázový sběr, klasifikace, postupy shromažďování údajů
 • Přizpůsobeno potřebám politik:
  • Flexibilní, ad hoc moduly
 • Snížení statistické zátěže:
  • Není potřeba dotazníků pro zemědělce a vlastníky půdy

Shromažďované informace:

 •  Současný krajinný pokryv a využívání území
 • Informace týkající se životního prostředí (např. o zavlažování, pastvinách, spálených oblastech)
 • Fotografie (např. krajiny, plodin)
 • Vzorky vrchní vrstvy půdy
 • Průzkum luk a pastvin

 Šetření LUCAS 2015: Práce v terénu

 • 28 států
 • přes 270 000 bodů
 • přes 26 000 bodů odběru půdních vzorků
 • 750 osob v terénu
 • březen – září 2015

Šetření LUCAS 2022: Práce v terénu

 • 27 států
 • 200 000 bodů
 • 41 000 bodů odběru půdních vzorků
 • 20 000 bodů průzkumu luk a pastvin
 • 93 000 bodů pro vyhodnocení krajinných prvků
 • 150 000 LUCAS bodů pro vyhodnocení modulu Copernicus
 • březen – září 2022

 

K čemu slouží LUCAS?

 Země – omezený zdroj 
Uměle vytvořené plochy jsou významným zdrojem znečištění vody, půdy a ovzduší a zakrývání půdy těmito plochami může mít dopad na vodní bilanci, čímž se zvyšuje riziko a intenzita záplav. Kromě toho tento proces „záboru půdy“ snižuje prostor pro přírodní stanoviště a ekosystémy a především způsobuje roztříštěnost přírodních stanovišť volně žijících zvířat.

Údaje o krajinném pokryvu a využívání území pocházející z šetření LUCAS se používají ke sledování toho, jak se rozšiřují městské oblasti a jak stoupá produktivita uměle vytvořených ploch (v poměru k HDP). Oba tyto indikátory jsou zahrnuty do tabulky srovnávacího přehledu účinného využívání zdrojů. Tento srovnávací přehled byl navržen s cílem posoudit pokrok směrem k nízkouhlíkové ekonomice, která by účinně využívala zdroje – tedy jednomu z předních cílů strategie Evropa 2020.

Případy použití šetření LUCAS – vice informací a další příklady, k čemu slouží šetření LUCAS, naleznete na adrese: http://ec.europa.eu/eurostat/web/lucas/publications/use-cases/

Krajinná architektura a ekosystémové služby
Přítomnost travnatých pásů, živých plotů, kamenných zídek, příkopů a jiných polopřírodních lineárních prvků je považována za zásadně důležitou pro podporu biologické rozmanitosti a přírodních stanovišť. Poskytují také ekosystémové služby jako opylení nebo ochranu proti škůdcům.

„Transekt“ prováděný během šetření LUCAS poskytuje informace o přítomnosti a vývoji těchto lineárních prvků a umožňuje jejich posouzení na regionální úrovni.

Půda – nezbytný zdroj zemědělství
Půda je předním zdrojem zemědělství a prvořadým zájmem společné zemědělské politiky.

V rámci šetření LUCAS se v letech 2009 a 2015 prováděl sběr vzorků půd, což umožnilo měření kvality půdy (obsah organického uhlíku) a jiných parametrů, mezi něž patří složení, struktura a propustnost půdy. Tyto parametry přispěly k posouzení eroze půdy.

 

Oblasti politiky:

Údaje ze šetření LUCAS lze využívat při analýzách a při rozvíjení různých oblastí politiky EU:

Společná zemědělská politika
Začlenění otázek životního prostředí do společné zemědělské politiky

Tematická strategie pro ochranu půdy
Ochrana půdy, jak ji stanoví příslušná strategie

Strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti
Podpora biologické rozmanitosti a ochrany prostřednictvím příslušné strategie

Evropa 2020
Podpora účinného využívání zdrojů pro udržitelný rozvoj, například prostřednictvím iniciativy Evropa účinně využívající zdroje

Copernicus
Monitorování území, územní plánování a řízení zdrojů, jak ho provádí program pozorování Země Copernicus

Změna klimatu
Řešení změn klimatu prostřednictvím monitorování prováděného Evropskou agenturou pro životní prostředí, jakož i akcí v rámci Evropského programu pro změnu klimatu

 

Další informace o šetření LUCAS:

Internetové stránky šetření LUCAS
http://ec.europa.eu/eurostat/web/lucas/overview

 

Víte, že…?

 • Přibližně 15 % území EU je ohroženo střední až vysokou erozí půdy
 • Hlavními příčinami eroze půdy jsou: nevhodné zemědělské postupy, odlesňování, nadměrné spásání a stavební činnosti
 • Údaje o půdách z šetření LUCAS přispívají k mapování eroze v Evropě (viz případy použití šetření LUCAS)
 • Uměle vytvořená plocha se v EU ročně zvětší o 1,3 % (LUCAS 2012–2015)

 

Leták LUCAS 2022 CZ , Leták LUCAS 2022 EN , Leták LUCAS 2018 CZ , Leták LUCAS 2018 EN , Leták LUCAS 2012 EN